Start Szkolenia Szkoła trenerów

Szkoła trenerów

Program skierowany jest do trenerów wewnętrznych oraz do osób, które w zakresie swoich obowiązków mają szkolenie innych pracowników. Każdy uczestnik pracuje nad zrealizowaniem postawionych na początku we współpracy z menedżerem celów indywidualnych.

W trakcie kursu uczestnicy biorą udział w warsztatach, pomiędzy nimi wykonują prace indywidualne, otrzymują informację zwrotną na temat postępu prac, a na koniec indywidualne wskazówki na bazie samodzielnie poprowadzonego realnego szkolenia obserwowanego przez prowadzącego.

Cele:

Po ukończeniu Szkoły Trenerów uczestnik będzie potrafił:

 • ustalić cele szkolenia biorąc pod uwagę cele biznesowe firmy oraz  potrzeby rozwojowe uczestników
 • opracować program szkolenia tak, aby w najlepszy w danych warunkach sposób zrealizować postawione cele
 • dobrać odpowiednie metody szkolenia wspierające realizację celów szkoleniowych
 • poprowadzić kurs w sposób dynamiczny i osiągający założone efekty
 • zorganizować szkolenie w sposób sprawny powodujący, że uczestnik zawsze wie „co, gdzie, kiedy, dlaczego”
 • efektywnie zarządzać czasem na szkoleniu
 • poradzić sobie z pojawiającymi się problemami na szkoleniu w  sposób, który buduje dobrą atmosferę i sprzyja realizacji celów szkolenia
 • określić, w jaki sposób mierzy się efektywność szkolenia
 • wskazać swoje mocne i słabe strony w  roli trenera oraz będzie wiedział jaki jest jego indywidualny kierunek rozwoju

Zawartość merytoryczna warsztatów, dostosowana jest do potrzeb danej grupy trenerów. Pełen program składa się z trzech dwudniowych części i jest rekomendowany w przypadku mało doświadczonych trenerów.

Poruszane tematy:

 • Umiejętności prezentacji: wyznaczanie celów prezentacji, opracowanie struktury prezentacji, dobór materiałów
 • Wykorzystanie pomocy wizualnych
 • Budowanie tzw. pierwszego wrażenia
 • Mowa ciała prezentera
 • Reguły uczenia dorosłych
 • Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Wyznaczanie celów szkolenia
 • Budowanie struktury szkolenia
 • Wybór metod szkoleniowych
 • Zasady dobrej organizacji szkoleń
 • Umiejętność budowania atmosfery sprzyjającej uczeniu
 • Umiejętności facylitacji, czyli prowadzenia pracy grupowej
 • Radzenie sobie z sytuacjami problemowymi
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej uczestnikom
 • Ocena efektów szkolenia  

Uczestnictwo w każdym szkoleniu poprzedzone jest pracą przygotowawczą, polegającą na lekturze materiałów i opracowaniu na ich podstawie swojego wybranego projektu szkoleniowego.

Po I i II części w skład pracy domowej wchodzi również analiza nagrania swojego wystąpienia na szkoleniu. Odbiór pracy domowej następuje przed rozpoczęciem kolejnego etapu szkolenia tak, aby uczestnik w jego trakcie mógł otrzymać informację zwrotną na temat swoich wyników.

Szkolenie opiera się na mini wykładach, po których następują ćwiczenia (poświęcone jest im 70–80% czasu całkowitego szkolenia). Ćwiczenia polegają na próbie wdrożenia danej umiejętności oraz w niektórych przypadkach pozwalają przećwiczyć daną umiejętność w trakcie symulacji. Każda symulacja jest nagrywana, co pozwala uczestnikowi otrzymać materiał z nagraniem swoich działań.

Cennym doświadczeniem jest też informacja zwrotna, jaką uczestnik otrzymuje od trenera i innych uczestników, na temat postrzegania jego umiejętności.

Dodatkowo uczestnicy mają możliwość obejrzenia pracy innych trenerów (prowadzącego szkolenie i pozostałych uczestników) i zaadaptowania wybranych, zaobserwowanych umiejętności / technik w swojej pracy.

Powiązane zagadnienia:

Case study:

Kliknij poniżej na opisy dwóch wybranych projektów, zrealizowanych z zakresie szkolenia trenerów:

Polkomtel
Saint-Gobain


Zobacz także: Mediacje biznesowe | Spory zbiorowe | Wsparcie kadry kierowniczej