Start Mediacje Mediacje w sporach zbiorowych

Spory zbiorowe

Definicja sporu zbiorowego

Spór zbiorowy to wg. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 roku, konflikt pracowników z pracodawcą lub pracodawcami, dotyczący warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Ustawa określa kilka etapów rozwiązywania sporów zbiorowych. Mediacja to drugi etap ich rozwiązywania. Jeśli rokowania nie przyniosą porozumienia, strony sporu wspólnie wybierają mediatora.

Obszary naszego działania w sporze zbiorowym:

Mediacje między dużymi zespołami pracowników. Pośredniczenie w rozmowach między związkami zawodowymi a pracodawcą.

Nasza rola w sporze zbiorowym:

Prowadzenie postępowania mediacyjnego tak, aby skończyło się podpisaniem porozumienia przez strony konfliktu. W razie nieosiągnięcia porozumienia – sporządzenie protokołu rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron.

Nieosiągnięcie porozumienia w postępowaniu mediacyjnym daje pracownikom prawo do podjęcia strajku lub poddanie sporu arbitrażowi społecznemu.

Przeczytaj opis jednej z naszych mediacji sporu zbiorowego w szpitalu.


Zobacz także: Moderowanie spotkań | Podejmowanie decyzji | Coaching menedżerski